گالری تصاویر

image

روز مهندس بهار۱۴۰۱

مهندسان بی‌ شک آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروز هستند بـه سلامتی تمام کسانی کـه خودرا شبانه‌ روز وقف کردند تا همگان شبانه‌ روزی روشن داشته باشند روز مهندس بر شـما خجسته باد